המבשר

Заголовок: 
המבשר
Subtitle: 
מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש
Editor/Editors: 
אברהם יצחק מנקיס, יוסף כהן צדק, דוד כהן צדק
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
M.F. Poremba, B.Lorje und H. Sperling, J.M. Stand
Published from: 
1861
Published until: 
1867
Мова: 
Description: 

The first weekly in Galicia, which appeared for about seven years and included news items from all over Europe, Wissenschaft des Judentum articles, and useful information of various kinds. 

Remarks: 

שבועון, עורכים מתחלפים – אברהם יצחק מנקיס (בשני הכרכים הראשונים מו"ל ועורך), יוסף כהן צדק (עורך חלקי מגיליון 15 של השנה הראשונה ועורך יחיד מהשנה השלישית עד השישית) ודוד כהן צדק (עורך הגיליונות האחרונים, של ראשית השנה השביעית), דפוס מ. פ. פורמבה (עד לגיליונות הראשונים של השנה החמישית; גיליונות ספורים בדפוס ב. לוריא וה. ספרלינג) ובדפוס י. מ. שטנד (מהשנה החמישית), למברג 1861—1867.

כותרות השנה הראשונה: המבשר לגליציון: מכתב עתי לבני ישראל מכל הדברים הנעשים והמתחדשים על פני תבל; ומגיליון 14: המבשר לגליציון: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה; מהגיליון האחרון של השנה הראשונה – ללא "לגליציון".

כותר גיליונות שנה 2 - המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה וקורות העתים

לחלק מהחוברות נוסף המוסף לתורה וחכמה 'הנשר'; לגיליונות ספורים נוספו המוספים 'הוספה להמבשר' ו'תשלומי חג'.

פירוט הכרכים והחוברות:

כותר חוברת ראשונה: המבשר לגליציון: מכתב עתי לבני ישראל מכל הדברים הנעשים והמתחדשים על פני תבל, שנה 1, גיליון 1, ד' תמוז תרכ"א, 12.6.1861.

מגיליון 14: המבשר לגליציון: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה.

לגיליונות 14—17 – מוסף: 'הנשר: יפרוש כנפיו להביא מרחוק ומקרוב דברי תורה וחכמה'.

מגיליון 15, י"ב תשרי תרכ"ב, 16.9.1861: יוסף כהן צדק מופיע כעורך "המחלקה המדינית עם הוספת הנשר".

מגיליון 18 – המוסף נקרא 'הוספה להמבשר'

גיליון 20, י"ג חשון תרכ"ב, 17.10.1861 – הנ"ל מופיע כעורך כללי

גיליון 21, י"ז חשון תרכ"ב, 21.10.1861 – הנ"ל מופיע כעורך המחלקה המדינית והמוסף

בגיליונות הבאים לסירוגין, עורך כללי; עורך המחלקה המדינית והתוספת

גיליון 33, ט' טבת תרכ"ב, 12.12.1861 – האחרון שנקרא 'המבשר לגליציון'

גיליון 34—35 – טז טבת תרכ"ב, 20.12.1861 – אחרון לשנה ראשונה, וראשון ללא "לגליציון": המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה.

[219] שנה 2, גיליון 1, ה' שבט תרכ"ב, ינואר 1862 – לראשונה עם "וקורות העתים": המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה וקורות העתים.

גיליון 6, י"ג אדר תרכ"ב, 13.2.1862 – כולל שני מוספים, 'הנשר', 'הוספה להמבשר'

מהגיליונות הבאים רק מוסף אחד, 'הנשר'

גיליון 14, אחרון, ר"ח אייר תרכ"ב, 1.5.1862

[326] שער שנה 3, תרכ"ג-תרכ"ד, 1864: שער השנה – המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש, עם הוספות דברי תורה וחכמה, העורך יוסף כהן צדק, דפוס מ. פ. פורמבה, 1864.

גיליון 1, י"א טבת תרכ"ג, 2.1.1863 - המבשר

העורך – יוסף כהן צדק; דפוס ב. לוריא, ה. ספרלינג

גיליון 15, ניסן תרכ"ג, אפריל 1863 – המוסף 'תשלומי חג'

גיליון אחרון לשנה 3 – 47, ט"ו טבת תרכ"ד, 25.12.1863

[567] שנה 4, תרכ"ד – תרכ"ה, 1864: שער השנה - המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש

גיליון 1, כ"ב טבת תרכ"ד, 1.1.1864:

גיליון אחרון - 46, כ"ד כסלו תרכ"ה, 23.12.1864

[938] שנה 5, תרכ"ה-תרכ"ו, 1865: שער השנה – המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש

גיליון 1, ח' טבת תרכ"ה, 6.1.1865

גיליון 3, כ"ב טבת תרכ"ה, 20.1.1865 – האחרון בדפוס פורמבה

גיליון 4, כ"ט טבת תרכ"ה, 27.1.1865 – הראשון בדפוס י. מ. שטנד

גיליון אחרון 48, י"א טבת תרכ"ו, 29.12.1865

[1321] שנה 6 (ללא שער שנה)

גיליון 1 – י"ח טבת תרכ"ו, 5.1.1866

גיליון 25 ואילך – מוסף 'הנשר'

גיליון 45, כ"ג טבת תרכ"ז, 31.12.1866, האחרון בדפוס שטנד

[170] שנה 7 – מתחילתו העורך – דוד כהן צדק (ללא שער שנה)

גיליון 1, ט' שבט תרכ"ז, 15.1.1867

גיליון 2, כ"ה שבט תרכ"ז, 1.2.1867

גיליון 3 [ללא תארוך] – אחרון.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 400 ; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ג, 1953, 125; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 164—165; Manekin, Rachel, "Die hebräische und jiddische Presse in Galizien", Rumpler, Helmut and Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918: Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2.Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung, Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien  2006, 2341-2365.

כולל החלק: 'Die maskilische ('aufgeklärte) Presse: Hamevasser und Ha'Ivri' (pp. 2343-2346).

Object type: 
Periodical