זשאלקיעוו – דאס אמאליגע און דאס היינטיגע

Author: 
צוויבק, סם
Title: 
זשאלקיעוו – דאס אמאליגע און דאס היינטיגע
Published in: 
אונזער שטימע, שנה 3, 1 (אוקטובר 1943), 21.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[Żółkiew - in the past and currently]

Community: