Zionist Lecture in Nadvorna

Author: 
Karol Kamiński - Chief of Police in Nadwórna
Date: 
December 17, 1927
Archive: 
CAHJP Hm2/8651.1 + ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 404
Original text: 

 

Odpis

 

Posterunek Policji Państwowej p-tu Nadwórniańskiego - w Nadwórnej.- L: 317/Tj.

Odczyt Sjonistyczny w Nadwórnej - sprawozdanie

 

Do Starostwa w Nadwórnej.

 

Nadwórna, dnia 17 grudnia 1927.

 

    Na mocy zezwolenia tut. Starostwa z daty 16 grudnia 1927/telefonogram/ odbył się dnia 16 grudnia 1926 [sic] w Sali Towrzystwa "Proświty" w Nadwórnej o godzinie 19-tej odczyt syjonistyczny wygłoszony przez Samuela Czerniowca, generlanego sekretarza przy żydowskiej Radzie narodowej w Palestynie. Odczyt ten urządzony był na cześć dziesięciolecia ogłoszenia deklaracji Balfoura, mocą którego przyznano przawo żydom tworzenia siedziby narodowej w Palestynie zagwarantowaną  przez Ligę Narodów.-

    Odczyt ten został zagajony przez Gezila Weissbarta, nauczyciela języka hebrajskiego w Nadwornej, który tworzył komisję odczytu wraz z Markusem Rottenbergiem z Nadwornej.

     Zagajenie prazez tego trwało około 7 minut w którem to przedstawił zebranej publiczności Samuela Czerniowca, przybyłego z Palestyny do Polski a wezwawszy publiczność do powstania na Sali wymienił kilka słów za czesć deklaracji Balfoura.-

     Po zagajeniu zaczął mówić Samuel Czarniowetz.

     Treść mowy była przewżnie o obecnym nastroju w Palestynie, tj. Dzięki licznym patrjotycznym składkom pieniężnym z całego świata żydów powstała Palestyna ojczyzna każdego żyda.-

     Opowiadał o Narodzie żydwoskim żyjącym tam, jak gorąco kochają oni tę ojczyznę w której mają swoje własne szkoły i prawa.- Gromił swą mową żydów żyjących w obcych Państwach jak w Polsce, Anglji, Ameryce, itp., że zapominają swojego języka  a nawet niektórzy wstydzą się , wychowują swoje dzieci w duchu patrjotycznym danego Państwa jak również zapominaja o ukochanej ojczyźnie Palestynie i tylko wierzą w różne geschefty dla siebie a nic dla ojczyźnie. Przeważnie odniósł się swą mową do młodzieży żydowksiej i zachęcał ją do wstepowania w szeregi Towarzystwa "Chalucyn", które wychowuje w obcych Państwach dzielnego gospodarza i rolnika potrzebnego w Palestynie na ziemi tak obszernej i urodzajnej. Wspomniał także o rozruchach w Rosji w roku 1905 i 1906 jak żydzi tam ucierpieli za swój patrjotyzm jak również i o napadach arabów na żydów w Palestynie temu kilka lat a przy tem wysławił ten dzielny naród żydowski broniący swej ojczyzny. Opowiadał, że podczas tych napadów w Palestynie prszez krótki czas stanęło do oręża 150000 żydów , którzy składali się nie tylko z młodizeży ale  i  z żydów starych pejsatych.-

    Przykład ten przytoczył dla tut. Żydów , ażeby bronili swej wiary i mowy oraz żyli w duchu patrjotycznym dla swej ojczyzny w Palestynie.-

      Mowa ta trwała około 50 minut. Na sali było przepełnienie tj. Zebrany około 600 ludzi przeważnie młodzież żydowska i większa część kobiet żydowskich.

     Przebieg odczytu był nadzwyczaj uroczysty i spokojny.-

   Po zakończeniu mowy Markus Rottenberg zamknał odczyt z podziękowaniem dla zebranych i wspomniał, że jutro, tj. Dnia 17/XII. Br. odbędzie się w synagodze w Nadwórnej o godzinie 10-tej uroczystw nabożeństwo na cześć Balfoura, następnie zaś o godzinie 11-tej wygłosi tam odczyt Samuel Czernowetz na który zapraszał wszystkich obecnych żydów, którzy nie mogli słyszeć tego odczytu w Sali tut. Prowśity.-

    Po zamknięciu odczytu przez Rottenberga publiczność poczęła się rozchodzić i w trakcie tym niektórzy z młodzieży zaintonowali pieśń żydowską na cześć Palestyny która trwała przez 2 minuty.

 

   Komendant Posterunku P.P.

Karol Kamiński w.r.

 

 

Starostwo Nadwórna

L: 34360/C                                    Nadwórna, dnia 18 grudnia 1927.

 

Odczyt sjonistyczny w Nadwórnej

 

 

Panu Wojewodzie w Stanisławowie - przedkładam do wiadomości Starosta Siekirski

Przyjęte przez Województwo 23 grudnia 1927. LBP:7511

English translation: 

Abstract: 

State Police Station in Nadworna: Zionist Lecture in Nadworna - a report

 

On December 16, 1926 [sic!] - on the tenth anniversary of The Balfour Declaration - there was a Zionist Lecture (50 min.) in the Association Hall "Proświty"  in Nadworna. It was given by Samuel Czernowic/Czarniowetz, the General Secretary of the National Council in Palestine. The hall was crowded (ca. 600 people: mostly youth and women)

The lecture was opened by Gezil Weissbart, the Hebrew teacher in Nadworna, who was in the lecture panel together with Markus Rottenberg from Nadworna.

The lecturer spoke about the contribution of all the Jews to the establishment of a homeland for every Jew and about how the Jews of Palestine love their country where they have their own schools and laws. Czernowic rebuked the Jews living in other countries, who forget their language and bring up their children as local patriots while forgeting about Palestine. He mainly spoke to the youth and tried to convince it to join "Chalucyn" - the association that brings up brave farmers needed in Palestine. Czernowic mentioned the upheavals in Russia in 1905 and 1906, as a punishment for Jewish local patriotism. Later, he spoke about how all the Jews in Palestine (both young and old religious Jews) bravely defend their land. He mentioned this subject as an example for the local Jews who should defend their faith and be Palestinian patriots.

 

The lecture was peaceful and solemn.

The lecture was closed by Marcus Rottenberg who thanked everyone and invited the public for the solemn prayer in honor of Balfour the next day (December 17, 1926) in the Synagogue. After the prayer Samuel Czernowetz was to repeat his lecture. While leaving the Hall some young people sang for two minutes in honor of Palestine.

 

Chief of Police

Karol Kamiński

 

The report was submitted to the Starosty of Nadworna on December 17, 1927 (L: 317 /Secret) and forwarded to the Voivode in Stanislavov. (December 18, 1927).