Community Budget - Bohorodczany 1922

Author: 
Jewish Religious Community in Bohorodczany
Date: 
1922
Archive: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, p.13
Original text: 

 BUDŻET

 na rok 1922

Izraelickiej gminy wyznaniowejw Bohorodczanach 

ROZCHÓD:

1) Płaca rabina miesięcznie ...........................................................100.000 Mk

2)  "       2 rzeźników rytualnych miesięcznie................................120.000 "

3)  "      sekretarza kahału.............  "  ..............................................30.000 "

4)   "     służby kahału ...................."  ...............................................10.000 "

5) koszta utrzymania kancelarji kahału ...".........................................5.000 "

6)   "          "              cmentarza ............."       ...................................10.000 "

7)   "         "               łaźni ....................."...........................................15.000 "

8) asekuracja budynków .........................".........................................10.000 "

9) zapomogi dla biednych i leki ..............".........................................25.000 "

10)płaca nauczyciela religii dla biednych dzieci ..25.000                                                    

                   razem miesięcznie.....350.000 Mk 

PRZYCHÓD

1) z opłat za groby ................................................................................5.000 Mk

2)zdobroczynnych datków .................................................................25.000                                                                                Razem...................30.000 Mk_____________________________________________________________                                              Niedobór miesięczny...............................320.000 Mk 

  Komisarz rządowy izraelickiej gminy wyznaniowej:

Markus Förster  

English translation: 

BUDGET for the year 1922

Israelite religious community

in Bohorodczany

 EXPENSES:

1) Salary of Rabbi (monthly).................................................................100,000 MK

2)  "            two ritual slaughterers (monthly)........................................120,000 MK

3)  "            Kahal's secretary.............  "  ................................................30,000 MK

4)   "           Kahal's servants...................."  ............................................10,000 MK

5) expenses related to the Kahal's office ..."..............................................................5,000 MK

6)   "          "      cemetery  ............."       .................................................10,000 MK

7)   "         "         baths (mikvehs)....................."......................................................15,000 MK

8) protecting of buildings.........................".............................................10,000 MK

9) allowance for the poor and medicines...........".......................................25,000 MK

10) payment for the religious teacher for poor children............................25,000 MK

                                                                       Total (monthly)..........350,000 MK

 

INCOME

1) payments for graves ..........................................................................5,000 MK

2) charity…......................... .................................................................25,000 MK                                                                                 Total...............30,000 MK_____________________________________________________________

                                              Monthly deficit.............................320,000 MK

  

Governmental Commissary of the Israelite religious community

Markus Förster