פרידמאן, מנחם נחום

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
פרידמאן, מנחם נחום
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 3, מהדורה שנייה, מורחבת, 186—187.
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: