אינזיך און ארומזיך': דער מלך, דער פילאסאף, דער קינסטלער (דריי 'גוט-יידישע' געשטאלטן)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
אינזיך און ארומזיך': דער מלך, דער פילאסאף, דער קינסטלער (דריי 'גוט-יידישע' געשטאלטן)
Source published in: 
די צוקונפט, 74 (1969), 6—7 (יולי-אוגוסט), 239—241
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

A charcateristic of three hasidic figure, among them Rabbi Israel Friedman of Ruzhin