מביזנטיון למזרח אירופה: עיון בענפי הנוסח של ספר התמונה וגלגולי העתקות כתב היד והדפוס

קבלה מו (תש"פ), עמ' 287-316

Attached files: