איבערשרייבן פון פארבאנד פון יידישע קאפעראטיוו...

CAHJP Code: 
HM3/1074.09
Collection name: 
Związek spółdzielni żydowskich w Polsce. Przedstawicielstwo we Lwowie
Original name: 

איבערשרייבן פון פארבאנד פון יידישע קאפעראטיוון און זיין אפטייל פאר קליין פוילן אין לעמבערג מיט געזעלשאשט פאר פארשן די יידישע עקאנאמיק אין פוילן, בית דין הקונגרס של ההסטדרות היהודית, אלוועלטלעכע יידישן סאצ. ארבעט.-פארבאנד "פועלי-ציון" און "היתחדות", אפטייל פון "דזשוינט" אין בערלין און מיט אנדערע בעניין שטיצע און הלואות פאר די יידישע קאפעראטיוועס אין פוילן. אין דעם עניין איז פאראן א בריוו פון ד'ר צילע קלאפטען, דירעקטארין פון פאך-שול "וואוזעט" אין לעמבערג וועגן הילף פאר שול-ארויסלאזניקעס, וועלכע באשלאסן אפענען די נייע ווארשטאטן.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.478, оп.1, д.8