איבערשרייבן פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געז...

CAHJP Code: 
HM3/1070.02
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

איבערשרייבן פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן ("יעאס") און זיין לעמבערגער אפטייל מיט גאליציאנישע יידן וועגן עמיגראציע-ענינים: העלפן אין באקומען וויזעס קיין אמעריקאנישע לענדער און הלואות מיט סובסידיעס פאר קויפן די שיף-קארטן, און אנדערע.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
58
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.109