פראטאקאל פון דער פארוואלטונג-זיצונג פון דער ע...

CAHJP Code: 
HM3/1067.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

פראטאקאל פון דער פארוואלטונג-זיצונג פון דער עמיגראציע געזעלשאפט "יעאס" (10-11.11.1937) מיטן אנטייל פון די פארשטייער פון די שטעט: ביאליסטאק, בריסק, ווארשע, ווילנע, לאדז, לובלין, לעמבערג, ראוונע און קראקע; טאג-ארדנונג: באריכטן וועגן געזעלשאפטלעכער טעטיקייט, ביודזשעט און פארוואלטונג-וואלן. דער פארזיצער פון ראט משה שליט פון ווילנע עפנט די זיצונג און בעט באערן דעם אנדענק פון 5 חלוצים, וועלכע זיינען געפאלן אלס קרבנות אין ארץ ישראל.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.1