די בראדער זינגער אין לעמבערג 1866

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
די בראדער זינגער אין לעמבערג 1866
Source published in: 
שצקי יעקב (ע), ארכיוו פאר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע, 455.
Publisher: 
ייווא – טעאטער-מוזיי א"נ פון אסתר רחל קאמינסקי, 'ווילנער פארלאג', וילנה – ניו-יורק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Subjects: 

די בראדער זינגער אין ווארשע 1867

Author: 
ויינרייך, מכס
Publication title: 
די בראדער זינגער אין ווארשע 1867
Source published in: 
שצקי יעקב (ע'), ארכיוו פאר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע, 455.
Publisher: 
ייווא – טעאטער-מוזיי א"נ פון אסתר רחל קאמינסקי, 'ווילנער פארלאג', וילנה – ניו-יורק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Subjects: 

א אומבאקאנטער פרווו צו גרינדן א יידישן קונסט-טעאטער אין לעמבערג אין יאר 1906

Author: 
שצקי, יעקב
Publication title: 
א אומבאקאנטער פרווו צו גרינדן א יידישן קונסט-טעאטער אין לעמבערג אין יאר 1906
Source published in: 
שצקי יעקב (ע'), ארכיוו פאר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע, 437—438.
Publisher: 
ייווא – טעאטער-מוזיי א"נ פון אסתר רחל קאמינסקי, 'ווילנער פארלאג', וילנה – ניו-יורק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Subjects: 

דער יידישער טעאטער אין לעמבערג אין 1890 און אין 1897 (לויט נייע מאטעריאלן)'

Author: 
שצקי, יעקב
Publication title: 
דער יידישער טעאטער אין לעמבערג אין 1890 און אין 1897 (לויט נייע מאטעריאלן)'
Source published in: 
הנ"ל (ע'), ארכיוו פאר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע, 299—301.
Publisher: 
ייווא – טעאטער-מוזיי א"נ פון אסתר רחל קאמינסקי, 'ווילנער פארלאג', וילנה – ניו-יורק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Subjects: 

טעיאטאר פון חסידים

Publication title: 
טעיאטאר פון חסידים
Source published in: 
צ'ריקובר אליהו (ע'), היסטארישע שריפטן, 1, 623—694.
Publisher: 
ייווא – היסטארישע סעקציע, 'קולטור-ליגע'
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1929
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

A play brought to stage in Lemberg in the 19th century; including introductions by the editiors (623-628) and by Chaim Borodiansky [Bar Dayan] (627-644), and the text of the play (647-692).

אונדזער ליטערארישע פראדוקטיוויטעט

Author: 
קליינמן, אנזלם
Publication title: 
אונדזער ליטערארישע פראדוקטיוויטעט
Source published in: 
יודישער ליטערארישער קאלענדער, 3 (1924), 147—154.
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1924
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including chapters on Abraham Moshe Fuchs (147-149), Moshe Nadir (149-150), David Koenigsberg (151-152), Rachel Korn (152-153), Zygmunt Schorr (154), Moses Schulman (154), as well as reference to Jacob Mestel, Benjamin Ressler (151), Mendel Neugroeschel, Wolf Rappaport and Alexander Schindler (153).

Sprichwörter und Redensarten'

Author: 
Landau, Alfred
Publication title: 
Sprichwörter und Redensarten'
Source published in: 
Jahrbuch für jüdische Volkskunde(=Mitteilungen zur Jüdische Volkskunde, 25), 1923, 335-361.
Publishing place: 
Berlin
Date: 
1923
Publication Language: 
Subjects: 

Jüdisches Volkslied aus Galizien'

Author: 
Bamberger
Publication title: 
Jüdisches Volkslied aus Galizien'
Source published in: 
Mitteilungen zur Jüdische Volkskunde, 16 (1913), Heft 4, 12-14
Publishing place: 
Berlin
Date: 
1913
Publication Language: 
Subjects: 

Jüdische Sprichwörter und Redensarten aus Rusland und Ostgalizien'

Author: 
Beilin, S., S. Fink und Dienemann
Publication title: 
Jüdische Sprichwörter und Redensarten aus Rusland und Ostgalizien'
Source published in: 
Mitteilungen zur Jüdische Volkskunde, 15 (1912), Heft 4, 105-124
Publishing place: 
Berlin
Date: 
1912
Publication Language: 
Subjects: 

Jüdische Volkslieder aus Galizien'

Publication title: 
Jüdische Volkslieder aus Galizien'
Source published in: 
Mitteilungen zur Jüdische Volkskunde, 14 (1911), Heft 1, 1-6
Publishing place: 
Berlin
Date: 
1911
Publication Language: 
Subjects: