השפעתו של מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין הי"ד בווהלין ובגליציה [שלמה גוטליב הלוי מקרלין]

Author: 
שור, אברהם אביש
Publication title: 
השפעתו של מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין הי"ד בווהלין ובגליציה [שלמה גוטליב הלוי מקרלין]
Source published in: 
קובץ בית אהרן וישראל, כב, ו (תשס"ז), קסג-קע; כג,א (תשס"ח), קנט-קעא.
Publisher: 
מכון בית אהרן וישראל שע"י מוסדות קרלין סטולין
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 

חירות בתוך אמונה: ההטפה ללימוד הנגלה והנסתר בהגות הצדיקים לבית זידיטשוב-קומרנה

Author: 
הרן, רעיה
Publication title: 
חירות בתוך אמונה: ההטפה ללימוד הנגלה והנסתר בהגות הצדיקים לבית זידיטשוב-קומרנה
Source published in: 
דן יוסף (ע'), ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנה לפטירתו (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כא), 305—352.
Publisher: 
החוג למחשבת ישראל, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Including appendix (349-352): 1. "Books written by Hassidic rabbis to the house of Żidaczów-Komarno"; 2. "Books written by second generation to Hassidic rabbis who sat on the chair of rabbi Zevi Hirsch Eichenstein"

סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב: ספרי פרומקין-רודקינסון ובודק, מהדורות מוערות ומורחבות

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב: ספרי פרומקין-רודקינסון ובודק, מהדורות מוערות ומורחבות
Publisher: 
המכון לחקר הספרות החסידית.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

The part which relates to the books of Menachem Mendel Bodek (157-465) includes:
157-158 - 'An introduction to the books of Menachem Mendel Bodek in the 2000's edition'.
159-178 - 'An introduction to the books of Menachem Mendel Bodek'.
179-465 - On the books 'Maase Tzadikim', 'Mifalot HaTzadikim', 'Pe'er mi'Kdoshim', and 'Kahal Tzadikim', which indlude tales on the following rabbis: Isaac Eizik Eichenstein of Zhidachov (194—199, 226—229, 420—422, 448—450), Elimelech Weisblum of Lyzhansk (199-203, 207-208, 209-211, 322-325, 403-412, 462-465), Zusya Averbuch of Hanipoli (199—203, 209, 311—312), Samuel Shmelke Horowitz (203—207, 281—284, 450—453), Phinehas Elijah Hurwitz (203-207), Menahem Mendel Torim of Rimanov (207-208), Israel Friedmann of Ruzhin (215—218, 275, 302—305, 453—454), Abraham Joshua Heschel of Opatow (219—222, 231, 312—315, 412—420), Moses Leib Erblich of Sasov (222—229, 397—403, 422—425), Uri Klughoft of Strelisk (230—231, 232—234, 246—247, 318—319), Meir of Peremyshlany (232, 375—378, 425—429), Shalom Roke'ah of Belz(246—247, 397—403), Jehiel Michael of Zloczow (284-286), Isaac of Drohobycz, Shalom of Kaminka, and on the early rabbi in Kraków (351-352).

החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות האורתודוקסיה

Author: 
סמט, משה
Publication title: 
החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות האורתודוקסיה
Publisher: 
ירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

A cluster of atricles that were published in the 1960's-1960's in different stages. Including references, according to index, to the following individuals: Meshullam Igra, Samson Bloch, Phinehas Elijah Hurwitz, Solomon Zalman Hayyim Halberstam, Isaac Ha-Levi of Krakow, Zevi Hirsch Chajes, Hayyim Tirer, Zechariah Isaiah Jolles, Zevi Hirsch Levin, Max Letteris, Yechezkel Landau, Samuel Landau, Ephraim Zalman Margolioth, Solomon Kluger, Solomon Judah Rapoport, and Isaac Judah Schmelkes.

שונאים - סיפור אהבה? התפתחויות במחקר יחסי הגומלין בין החסידות והההשכלה

Author: 
אסף, דוד
Publication title: 
שונאים - סיפור אהבה? התפתחויות במחקר יחסי הגומלין בין החסידות והההשכלה
Source published in: 
פיינר שמואל וישראל ברטל (ע'), ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה וספרותה, 183—200.
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Elimelech Weisblum of Lizhensk (183), Joseph Perl (185—186, 194, 197), Abraham Cohen (186), Israel Friedmann of Ruzhin (186,195), Raphael Mahler (188), Ephraim Zalman Margolioth (194), and Bezalel Stern (195).

A Journey Between Worlds: East European Jewish Culture from the Partitions of Poland to the Holocaust

Author: 
Biale, David
Publication title: 
A Journey Between Worlds: East European Jewish Culture from the Partitions of Poland to the Holocaust
Source published in: 
idem (ed.), Cultures of the Jews: New History, 798-860.
Publisher: 
Schocken Books
Publishing place: 
New York
Date: 
2002
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Israel Friedmann of Ruzhin (818-819), Joseph Perl (822,823), Solomon Judah Rapoport, Nachman Krochmal (823), Jetty Wohlerner (830), Maurycy Gottlieb (840), Uri Zevi Greenberg (841) and Martin Buber (844).

רואי פני הבעש"ט בגליציה

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
רואי פני הבעש"ט בגליציה
Source published in: 
שנה בשנה (תש"ס), 251—263.
Publisher: 
היכל שלמה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Galician rabbis that knew the Besht. (For further details - see Hebrew notes).

רבנות וחסידות בגליציה במאה התשע-עשרה: ר' שלמה קלוגר והחסידות

Author: 
גרטנר, חיים
Publication title: 
רבנות וחסידות בגליציה במאה התשע-עשרה: ר' שלמה קלוגר והחסידות
Source published in: 
אטקס עמנואל, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר (ע'), במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, 51—74.
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: 

בממלכת החכמה: תולדות בית ראפשיץ – דז'יקוב (624 צאצאים)

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
בממלכת החכמה: תולדות בית ראפשיץ – דז'יקוב (624 צאצאים)
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1994
Publication Language: 
Remarks: 

Including chapters on the six rabbis of the Ropczyce-Dzikow dynasty of Horowitz family across generations: Naphtali Zevi of Ropczyce; and his descendants in Dzikow: Eliezer; Meir; Joshua; Alter Ezekiel Elijah; Chaim Menachem David.

אלף מרגליות: ספר עזר לחקר יוחסין: תולדות חייהם ושלשלת יחוסם של יותר מאלף אבות משפחתנו גדולי ישראל גאונים וצדיקים מנהיגים ופרנסים מ

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
אלף מרגליות: ספר עזר לחקר יוחסין: תולדות חייהם ושלשלת יחוסם של יותר מאלף אבות משפחתנו גדולי ישראל גאונים וצדיקים מנהיגים ופרנסים משוש דור ודור מימי קדם עד אבינו עטרת ראשנו הרה"צ מוהר"ר ישראל אריה מרגליות זצ"ל האדמו"ר מפרימישלאן בלונדון, א-ב
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1993
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared in the years 1993-2009. Including numerous Galician rabinical dynasties.