האורתודוקסיה בקרקוב על סף המאה ה-20

Author: 
מנקין, רחל
Title: 
האורתודוקסיה בקרקוב על סף המאה ה-20
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 155—190.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Die Krakauer jüdische Reformgemeinde, 1864-1874 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3; Geschichte und ihre Hilfswissenschaften,

Author: 
Kozińska-Witt, Hanna
Title: 
Die Krakauer jüdische Reformgemeinde, 1864-1874 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3; Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 818)
Publisher: 
P. Lang
Publishing place: 
Frankfurt am Main
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

[ The reform Jewish community of Kraków, 1864-1874].
Originally presented as the author's thesis (Ph.D.) - Universität Tübingen, 1996.

Community: 

לקוטים לתולדות הדפוס העברי בפולין

Author: 
יודלוב, יצחק
Title: 
לקוטים לתולדות הדפוס העברי בפולין
Published in: 
ישורון, א (1996), תנב-תסב
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

Chapters A-B refer to Kraków print.

Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

[(Jews – students at Jagiellonian University during the time of Galician autonomy 1867-1918)]
Additional research by the same author on this subject and concerning the next period – published
in Kraków in 2004.

Community: 

Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku:‎ wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 / Jewish Trade in C

Author: 
Małecki, Jan M., Elżbieta Szlufik & Krzysztof Pilarczyk
Title: 
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku:‎ wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 / Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII: Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

וכן שער עברי: מלצקי ין ואלז'בייטה שלופיק, המסחר היהודי בקראקא בסוף המאה הט"ז ובמאה הי"ז: העתקות מתוך רשימות המכס מן השנים 1593—1683, האקדמיה הפולנית לאמנות ולמדעים, האוניברסיטה היגילונית בקרקוב, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים

Community: 

קרקוב היהודית 1939-1943: עמידה, מחתרת, מאבק

Author: 
פלד (מרגולין), יעל
Title: 
קרקוב היהודית 1939-1943: עמידה, מחתרת, מאבק
Publisher: 
בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, בשיתוף משואה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1993
Publication Language: 
Remarks: 

Based on a doctoral dissertation, The Hebrew University, Jerusalem 1989.

Community: 

Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945: stereotypy i rzeczywistość

Author: 
Chrobaczyński, Jacek
Title: 
Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945: stereotypy i rzeczywistość
Published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 337-344.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl ב
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Poles and Jews in Cracow in the Years 1939-1945: Stereotypes and Reality]

Community: 

Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Author: 
Karolczak, Kazimierz
Title: 
Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 251-264.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish Population in Cracow at the Turn of the 20th Century]

Community: 

Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku

Author: 
Krukowski, Jan
Title: 
Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku
Published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 79-83.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jews and Cracow School Youth in the 17th Century]

Community: 

Udział Żydów krakowskich w handlu książka w pierwszej połowie XVII wieku

Author: 
Zurkowa, Renata
Title: 
Udział Żydów krakowskich w handlu książka w pierwszej połowie XVII wieku
Published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce: studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 59-79.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Participation of Cracow Jews in the Book Trade in the First Half of the 17th Century]

Community: