ראובן אייזלנד (צו די שלושים)

Author: 
יפה, מרדכי
Publication title: 
ראובן אייזלנד (צו די שלושים)
Source published in: 
לעבענס פראגן, 1.9.1955, 11.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[ראובן אייזלנד (לשלושים)]

ראובן אייזלאנד ע"ה

Author: 
א-ר. [א. ר. מלאכי?]
Publication title: 
ראובן אייזלאנד ע"ה
Source published in: 
הדאר, 34, לב (1.7.1955), 627
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 

ראובן אייזלאנד ע"ה

Author: 
ה. ל. לייוויק
Publication title: 
ראובן אייזלאנד ע"ה
Source published in: 
די צוקונפט, 60 (1955), 7 (ספטמבר), 293.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 

ראובן אייזלאנד (צו זיין 70טן געבוירנטאג)

Author: 
ויינפר, ז.
Publication title: 
ראובן אייזלאנד (צו זיין 70טן געבוירנטאג)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 16 (1954), 6 (יוני), 34—37
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

[ראובן אייזלנד: ליום הולדתו השבעים]

ראובן אייזלאנד: דאס געזאנג וועגן א הייליקן הירש

Author: 
גלטשטיין, יעקב
Publication title: 
ראובן אייזלאנד: דאס געזאנג וועגן א הייליקן הירש
Source published in: 
גלטשטיין, יעקב, אין תוך גענומען: עסייען 1945—1947, 143—150.
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1947
Publication Language: 
Remarks: 

[ראובן אייזלנד: השיר על צבי קדוש]

אייזלאנד ראובן

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
אייזלאנד ראובן
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, ב, 69-71
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

ראובן אייזלאנד: פון מיין זומער, פארלאג 'אונזער שייער', ניו יארק – ווין, 1922

Author: 
ניגר, שמואל
Publication title: 
ראובן אייזלאנד: פון מיין זומער, פארלאג 'אונזער שייער', ניו יארק – ווין, 1922
Source published in: 
דאס נייע לעבן, שנה 1, חוברת 1 (אוקטובר 1922), 70—72
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1922
Publication Language: 
Remarks: 

Review on the book. See also:
'אייזלאנד ראובן – פון מיין זומער. פ' 'אונזער שייער' ניו-יארק – ווין. 1922 – 78 ז. 160', ביכער וועלט (ורשה), 1 (1922), 4—5 , 383—386

אייזלאנד מענדל

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
אייזלאנד מענדל
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, רעיה אילמן-כהן, 16—17.
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

אייז ישראל

Publication title: 
אייז ישראל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 59
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אננא אייגער

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
אננא אייגער
Source published in: 
סנדל, יוסף, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, 2, 188
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1957
Publication Language: