אייזענבאך אהרן

Publication title: 
אייזענבאך אהרן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 61—62.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אנא מארגאלין: מאטעריאלן צו איר פאעטישער געשטאלט

Author: 
נוברשטרן, אברהם
Publication title: 
אנא מארגאלין: מאטעריאלן צו איר פאעטישער געשטאלט
Source published in: 
ייווא בלעטער, 1 (1991), 129—171.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

A correspondence between Anna Margolin and Reuben Iceland

די גלאררייכע ליטערארישע גרופע: 'די יונגע

Author: 
שטיקר, מאיר
Publication title: 
די גלאררייכע ליטערארישע גרופע: 'די יונגע
Source published in: 
פארווערטס, 5.6.1977, 6, 8; 12.6.1977, 6.
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[The famous Literary group: 'Di Yunge' [The young ones]]
Including on Iceland, one of the groups heads

א בריוו וועגן דיכטער ראובן אייזלאנד

Publication title: 
א בריוו וועגן דיכטער ראובן אייזלאנד
Source published in: 
פארווערטס, 21.3.1976, 55.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

[איגרת על ראובן אייזלנד]

נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק

Publication title: 
נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 9 (1969), 4 (אפריל), 158
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

[ידיעות בלוח השנה: סופרים וחיבורים]

נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק

Publication title: 
נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 4 (1965), 2 (מרץ-אפריל), 159
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

[ידיעות בלוח השנה: סופרים וחיבורים]

. ראובן אייזלאנד

Author: 
גלטשטיין, יעקב
Publication title: 
. ראובן אייזלאנד
Source published in: 
אין תוך גענומען: עסייען 1948—1956, 177—182
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אייזלאנד, ראובן

Publication title: 
אייזלאנד, ראובן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 60
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אין דער יידישער ליטערארישער וועלט אין אמעריקע

Author: 
מוקדוני, א.
Publication title: 
אין דער יידישער ליטערארישער וועלט אין אמעריקע
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 23 (1955), 204—214
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[בעולם ספרות יידיש באמריקה]
כולל הפרק 'ראובן אייזלאנד' (204—208

ליטערארישע אויטאביאגראפיעס: 'פון אונדזער פרילינג, ליטערארישע זכרונות און פארטרעטן פון ראובן אייזלאנד, ארויסגעגעבן פון ר. אייזלאנד-

Author: 
מוקדוני, א.
Publication title: 
ליטערארישע אויטאביאגראפיעס: 'פון אונדזער פרילינג, ליטערארישע זכרונות און פארטרעטן פון ראובן אייזלאנד, ארויסגעגעבן פון ר. אייזלאנד-יובל-קאמיטעט, מיאמי ביטש, פלארידע און פון פארלאג 'אינדזל' אין ניו-יארק, 1954 [...]
Source published in: 
די צוקונפט, 60 (1955), 6 (יולי-אוגוסט), 278—280
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

[אוטוביוגרפיות ספרותיות: 'פון אונדזער פרילינג' [מהאביב שלנו], זכרונות ודיוקנאות ספרותיים מאת ראובן אייזזלנד [...]]
החלק על ספרו של אייזלנד – 278—279