וויי און וואנדער (ישראל אשענדארף: וויי און וואנדער, לידער, ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור-אפטיילונג ביים 'דזשאינט' אין פר

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
וויי און וואנדער (ישראל אשענדארף: וויי און וואנדער, לידער, ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור-אפטיילונג ביים 'דזשאינט' אין פראנקרייך, פאריז, 1951)
Source published in: 
צוקונפט, 56, 6 (יולי-אוגוסט), 289
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book וויי און וואנדער

דער לעצטער דור יידישע פאעטן אין גאליציע

Author: 
נייגרשל, מנדל
Publication title: 
דער לעצטער דור יידישע פאעטן אין גאליציע
Source published in: 
די צוקונפט, 55, 7 (דצמבר), 460—464
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The last generation of Yiddish poets in Galicia]Including the part: 'ישראל אשענדארף (געב. 1909)' (464).

קאפיטל פינף: 'די בראדער זינגער'

Author: 
טורקוב, זגמונט
Publication title: 
קאפיטל פינף: 'די בראדער זינגער'
Source published in: 
טורקוב, זגמונט, שמועסן וועגן טעאטער (געשיכטלעכער איבערבליק געדאנקען און דערפארונגען), 156—177
Publisher: 
אונזער בוך
Publishing place: 
בואנוס איירס
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[Fifth chapter: האחים זינגר]
On the play written by Israel Ashendorf and performed in Warsaw in 1938

וועגען דער 'קאשע מיט מאהן' אין 'בראדער זינגער': גאלדפאדען-שפיל אין דער בעארבייטונג פון י. אשענדארף

Author: 
רבינוביץ', מ.
Publication title: 
וועגען דער 'קאשע מיט מאהן' אין 'בראדער זינגער': גאלדפאדען-שפיל אין דער בעארבייטונג פון י. אשענדארף
Source published in: 
נייער מארגען, 17.2.1939, 4
Publishing place: 
למברג
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book: מאנטיק אינדערפרי

פרעמיערע 'בר-כוכבא' אין 'וויקט'' – אברהם גאלדפאדען: 'בר כוכבא', א היסטארישע פאלקס-אפערע, באארבעט פון ישראל אשענדארף. אינצעניזאציע

Author: 
המר, לייב
Publication title: 
פרעמיערע 'בר-כוכבא' אין 'וויקט'' – אברהם גאלדפאדען: 'בר כוכבא', א היסטארישע פאלקס-אפערע, באארבעט פון ישראל אשענדארף. אינצעניזאציע און רעזשי: זיגמונט טורקאוו [...]
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 11 (774), 3.4.1939
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

On the the Premiere of Abraham Goldfaden's popular opera Bar Kokhba with Israrl Ashendorf's adaptation in the Warsaw Yiddish chamber theatre (Vict)

דריי (וועגען באמזע, י. אשענדארף און י. שודריך)

Author: 
סינקובר, ז.
Publication title: 
דריי (וועגען באמזע, י. אשענדארף און י. שודריך)
Source published in: 
נייער מארגען, 12.9.1937, 2
Publishing place: 
למברג
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

Including on Israel Ashendorf's book מאנטיק אינדערפרי

י. אשענדארפס בוך לידער 'מאנטיק אינדערפרי'

Author: 
ליס, קלמן
Publication title: 
י. אשענדארפס בוך לידער 'מאנטיק אינדערפרי'
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, חוברת 26 (685), 25.6.1937, 411—412
Publishing place: 
למברג
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book: מאנטיק אינדערפרי

ישראל אשענדארף מאנטיק אינדערפרי, ארויסגעגעבן דורך די ליטערארישע בלעטער, ז. 64

Author: 
לבנשטיין, י.
Publication title: 
ישראל אשענדארף מאנטיק אינדערפרי, ארויסגעגעבן דורך די ליטערארישע בלעטער, ז. 64
Source published in: 
שריפטן, שנה 2 (1937), 5 (נובמבר), 44
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book מאנטיק אינדערפרי

אין א גרויסער, פרעמדער שטאט

Author: 
שנפר, בר
Publication title: 
אין א גרויסער, פרעמדער שטאט
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 12, כרך 11, חוברת 52 (607), 27.12.1935, 848
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book אין א גרויסער, פרעמדער שטאט:

יידישע איבערזעצונג פון אימבערס 'התקוה' (צו זיין פופציקסטער יארצייט)

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
יידישע איבערזעצונג פון אימבערס 'התקוה' (צו זיין פופציקסטער יארצייט)
Source published in: 
היימיש, שנה 5, 47 (אפריל 1960), 8
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 
Remarks: 

[Yiddish translation of Naphtali Herz Imber's 'Ha-Tikvah' (on the 50th anniversary of his death)