ישראל אשענדארף

Author: 
פארשער, א.
Publication title: 
ישראל אשענדארף
Source published in: 
פארווערטס, 11.1.1976, M5
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1976
Publication Language: 

אמתע פילזייטיקייט': 'לעצטע שריפטן', פון ישראל אשענדארף, אויסגאבע ביכער-קלוב ביין ארגענטינער אפטייל פון אלטוועלטלעגכן יידישן קולטור

Author: 
מוקדוני, א.
Publication title: 
אמתע פילזייטיקייט': 'לעצטע שריפטן', פון ישראל אשענדארף, אויסגאבע ביכער-קלוב ביין ארגענטינער אפטייל פון אלטוועלטלעגכן יידישן קולטור-קאנגרעס, בוענאס-איירעס, 1958, 335 ז.
Source published in: 
די צוקונפט, 63 (1958), 7—8 (יולי-אוגוסט), 310—313
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book לעצטע שריפטן

אויפן טויט פון ישראל אשענדארף

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
אויפן טויט פון ישראל אשענדארף
Source published in: 
די צוקונפט, 62 (1957), 1 (ינואר), 35—36
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1957
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's death

דיאלאגיזירטע קאפיטלען תנך: 'דער מלך דוד', דראמאטישע פאעמע פון ישראל אשענדארף, ארויסגעגעבן פון דער פעדעראציע פון גאליציאנער לאנדסמא

Author: 
מוקדוני, א.
Publication title: 
דיאלאגיזירטע קאפיטלען תנך: 'דער מלך דוד', דראמאטישע פאעמע פון ישראל אשענדארף, ארויסגעגעבן פון דער פעדעראציע פון גאליציאנער לאנדסמאנשאפטן, בוענאס-איירעס, 149 זז", 1956
Source published in: 
די צוקונפט, 62 (1957), 4 (אפריל), 164—166
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1957
Publication Language: 
Remarks: 

On Israel Ashendorf's book דער מלך דוד

אשענדארף ישראל

Publication title: 
אשענדארף ישראל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 193-194
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

א ווארט נאך ישראל אשענדארף ע"ה

Author: 
הגר, ברוך
Publication title: 
א ווארט נאך ישראל אשענדארף ע"ה
Source published in: 
דווקא, 7, חוברת 29, אוקטובר-דצמבר 1956, 367—369
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

[A word on Israel Ashendorf, rest in peace]

ישראל אשענדארף (מארץ 1909 – נאוועמבער 1956)

Author: 
גרוסמן, משה
Publication title: 
ישראל אשענדארף (מארץ 1909 – נאוועמבער 1956)
Source published in: 
היימיש, שנה 1, 6 (נובמבר 1956), 4—5
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1956
Publication Language: 

ישראל אשענדארף (1956)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
ישראל אשענדארף (1956)
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 1, מתנות, 160—166
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

Including the chapters:
'א. וויי און וואנדער' (160—164); 'ב. גורל-פינצטערניש' (164—166)

ישראל אשענדארף

Author: 
וייסמן, גבריאל
Publication title: 
ישראל אשענדארף
Source published in: 
לעבענס פראגן, 1.1.1957, 18
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
1957
Publication Language: 

ישראל אשענדארף ווי א דערציילער: 'שותפים אין גורל', דערציילונגען, פאריז, 1953

Author: 
דומנקביץ', ל.
Publication title: 
ישראל אשענדארף ווי א דערציילער: 'שותפים אין גורל', דערציילונגען, פאריז, 1953
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 15, 245—247
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

שותפים פון גורל On Israel Ashendorf's book