ערנסט שמעון

Author: 
וסרמן, לייב
Publication title: 
ערנסט שמעון
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 51—52.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

ערנסט שמעון

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
ערנסט שמעון
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 2, מהדורה שנייה, מורחבת, 825—826.
Publisher: 
ב. קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: 

ערליך, מרדכי

Author: 
כהן, יעקב
Publication title: 
ערליך, מרדכי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 49—50.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

מרדכי ערליך

Publication title: 
מרדכי ערליך
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 8, כרך 7, חוברת 32 (379), 7.8.1931, 625
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1931
Publication Language: 
Remarks: 

Eulogy

ערליך, מרדכי

Author: 
רייזן זלמן
Publication title: 
ערליך, מרדכי
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 2, מהדורה שנייה, מורחבת, 823-825
Publisher: 
ב. קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: 

ערליך אהרן

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
ערליך אהרן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 42
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

אשענדארף ישראל

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
אשענדארף ישראל
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 45
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

ישראל אשענדארף

Author: 
אוקרוטני, יוסף
Publication title: 
ישראל אשענדארף
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 104, 153—157
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

In the 25th anniversary to his passing
And again:
'ישראל אשענדארף – א ווייטיקלעכע דערמאנונג (25 יאר נאך זיין טראגישער פטירה)', די צוקונפט, 87 (1981), 9 (ספטמבר), 272—274).

א דערמאנונג וועגן דיכטער ישראל אשענדארף

Author: 
ביאלושק, גרשון
Publication title: 
א דערמאנונג וועגן דיכטער ישראל אשענדארף
Source published in: 
פארווערטס, 9.4.1978, 7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

[A memory on the poet Israel Ashendorf]

ישראל אשענדארף: דיכטער, דראמאטורג, דערציילער

Author: 
פארשער, א.
Publication title: 
ישראל אשענדארף: דיכטער, דראמאטורג, דערציילער
Source published in: 
פארווערטס, 26.2.1978, 7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Israel Ashendorf: A poet, Playwright and Storyteller