גרייף, שמואל

Title: 
גרייף, שמואל
Published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 2, 377-376
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 

גרייף שמואל

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
גרייף שמואל
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, 629
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

גראסמאן הענריק

Author: 
שוורץ, פנחס
Title: 
גראסמאן הענריק
Published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 2, 355-354
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 

גראסמאן הענריק

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
גראסמאן הענריק
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, 616
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

גראס משה

Author: 
כהן, ברל
Title: 
גראס משה
Published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, 172
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

משה גראס-צימערמאן (צען יאר נאך זיין טויט)

Author: 
שפיגלבלט, אלכסנדר
Title: 
משה גראס-צימערמאן (צען יאר נאך זיין טויט)
Published in: 
די גאלדענע קייט, 115 (1985), 106—107
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1985
Publication Language: 

משה גראס-צימערמאן (צו זיין ערשטן יארצייט)

Author: 
פודריאצ'יק, אליעזר
Title: 
משה גראס-צימערמאן (צו זיין ערשטן יארצייט)
Published in: 
די גאלדענע קייט, 86, 135—138
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 

אינטימער ווידעראנאנד'

Author: 
פודריאצ'יק, אליעזר
Title: 
אינטימער ווידעראנאנד'
Published in: 
פודריאצ'יק, אליעזר, אין פראפיל פון צייט, 223—229
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

About Gross-Zimmerman's book

דער עסיי פון משה גראס-צימערמאן (צום דערשיינען פון זיין בוך: 'דאס ווארט וואס מיר שרייבן')

Author: 
בילצקי, ישראל חיים
Title: 
דער עסיי פון משה גראס-צימערמאן (צום דערשיינען פון זיין בוך: 'דאס ווארט וואס מיר שרייבן')
Published in: 
די צוקונפט, 78 (1972), 3 (מרץ), 107—109
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1972
Publication Language: 

צום יובל פון משה גראס-צימערמאן

Author: 
אוירבך, אפרים
Title: 
צום יובל פון משה גראס-צימערמאן
Published in: 
די גאלדענע קייט, 75 (1972), 25—27
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1972
Publication Language: