ליבשאפט

Author: 
שפיגלבלט, אלכסנדר
Publication title: 
ליבשאפט
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 60 (1967), 261—265
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

With the publication of Jacob Friedman's book

אינזיך און ארומזיך

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
אינזיך און ארומזיך
Source published in: 
די צוקונפט, 72 (1967), 9 (ספטמבר), 340—343
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'דער דיכטער יעקב פרידמאן' (340—342) – with the publication of his book 'ליבשאפט'

גוט און בייז אין דיכטעריש-פילאסאפישן שפיגל: וועגן יעקב פרידמאנס דראמאטישער פאעמע 'נפילים', פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1963, 108

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
גוט און בייז אין דיכטעריש-פילאסאפישן שפיגל: וועגן יעקב פרידמאנס דראמאטישער פאעמע 'נפילים', פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1963, 108 זז'
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 47 (1963), 190—193
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 

די לעגענדע 'נח גרין' פון יעקב פרידמאן

Author: 
רביץ', מלך
Publication title: 
די לעגענדע 'נח גרין' פון יעקב פרידמאן
Source published in: 
די צוקונפט, 66 (1961), 11 (נובמבר), 446—448
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: 

יעקב פרידמאן און זיין לייענער

Author: 
מייזיל, גיטל
Publication title: 
יעקב פרידמאן און זיין לייענער
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 24, (1961), 5 (מאי), 31—34
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: 

יעקב פרידמאנס 'די לעגענדע פון נח גרין'

Author: 
אוירבך, אפרים
Publication title: 
יעקב פרידמאנס 'די לעגענדע פון נח גרין'
Source published in: 
סביבה, 4 (אוקטובר 1961), 49—52
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: 

שמועסן מיט שרייבער: דער פארשטעלטער יעקב פרידמאן

Author: 
גרוסמן, משה
Publication title: 
שמועסן מיט שרייבער: דער פארשטעלטער יעקב פרידמאן
Source published in: 
היימיש, שנה 5, 44—45 (פברואר-מרץ 1960), 4—6
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 

אין דער קארעטע פון חלום

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
אין דער קארעטע פון חלום
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 1, 181-178
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

About Jacob Friedman

יעקב פרידמאנס פאעמע 'נח גרין'

Author: 
בוטושנסקי, יעקב
Publication title: 
יעקב פרידמאנס פאעמע 'נח גרין'
Source published in: 
היימיש, שנה 2, 5 (16), אוקטובר 1957, 20
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1957
Publication Language: 
Remarks: 

The source: 'די פרעסע', בואנוס-איירס, מאי 1957

וועגן דעם דיכטער יעקב פרידמאן

Author: 
מייזיל, גיטל
Publication title: 
וועגן דעם דיכטער יעקב פרידמאן
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 17 (1955), 3 (מרץ), 47—48
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

Upon publication of his book 'פאסטעכער אין ישראל'