לידער און פאעמעס, ג'

Author: 
פרידמן, יעקב
Publication title: 
לידער און פאעמעס, ג'
Publisher: 
ישראל-בוך
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts:
מרק, יודל, 'יעקב פרידמאן ז"לס פאעטישע דאכטענישן און טראכטענישן' (323—360).
פודריאצ'יק, אליעזר, 'ביבליאגראפיע' (361—368).
'ביאגראפישע פרטים' (369—371).

יעקב פרידמאן (צו זיין ערשטן יארצייט)

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
יעקב פרידמאן (צו זיין ערשטן יארצייט)
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 81 (1973), 168—171
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 

א גוטע אייביקייט (צום אנדענק פון יעקב פרידמאן ז"ל)

Author: 
סוצקבר, אברהם
Publication title: 
א גוטע אייביקייט (צום אנדענק פון יעקב פרידמאן ז"ל)
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 78 (1973), 148—150
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 

ביים אנטהילן די מצבה פונעם דיכטער יעקב פרידמאן – צו זיין שלושים

Author: 
חלמיש, משה
Publication title: 
ביים אנטהילן די מצבה פונעם דיכטער יעקב פרידמאן – צו זיין שלושים
Source published in: 
סביבה, 38 (ינואר 1973), 2—3
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 

יעקב פרדימאן: דער זינגער און שעער פון אצילות

Author: 
גולדקורן, יצחק
Publication title: 
יעקב פרדימאן: דער זינגער און שעער פון אצילות
Source published in: 
די צוקונפט, 79 (1973), 24—27
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Eulogy

לזכר יעקב פרידמאן

Author: 
בסמן, רבקה
Publication title: 
לזכר יעקב פרידמאן
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 79—80 (1973), 155
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

a poem

יעקב פרידמאן און איציק מאנגער

Author: 
גרדה, חיים
Publication title: 
יעקב פרידמאן און איציק מאנגער
Source published in: 
די צוקונפט, 75 (1970), 11 (דצמבר), 418—420
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1970
Publication Language: 

יעקב פרידמאן

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
יעקב פרידמאן
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 3, 124-119
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 

פרידמאן יעקב

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
פרידמאן יעקב
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 480-478
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

יעקב פרידמאנס שוועבנדיקער גאנג איבער דורות

Author: 
מולודובסקי, קדיה
Publication title: 
יעקב פרידמאנס שוועבנדיקער גאנג איבער דורות
Source published in: 
סביבה, 25 (יוני 1968), 19—22
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: