מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Сидорчук, Таисия Максимiлiан Гольдштейн: останнi роки життя колекцiонера i музеєзнавця (за документами Державного архiву Львiвськоi областi) 2011
קונטרס 'ברית פנחס': לזכרו של הגאון רבי פנחס הלוי איש הורוויץ זצ"ל בעל ההפלאה 2011
בראון, איריס בין רבנות לחסידות: הלכה וקבלה בכתביהם של שני אדמו"רים-פוסקים מבית צאנז 2011
אנגלרד,‬ אברהם קונטרס דברי ימי שלמה באבוב: ילקוט עובדות וסיפורים [...] מכבוד [...] מרן שלמה הלברשטאם [...] 2011
בראון, איריס בין רבנות לחסידות: הלכה וקבלה בכתביהם של שני אדמו"רים-פוסקים מבית צאנז 2011
וייס, ישראל משה ראשי בית אבותם: על מסכת הקשרים [...] בין שני רועי אבן ישראל [...] הגה"ק החתם סופר והגה"ק הדברי חיים מצאנז, ובין בניהם אחריהם [...] 2011
Schneppen, Heinz Streitbar und umstritten: Simon Wiesenthal retrospektiv 2011
חמיאל, אפרים אבלמן, עשהאל (ע'), הדרך הממוצעת – ראשית צמיחת הדתיות המודרנית : תגובות למודרנה בהגות של מר"ץ חיות, רש"ר הירש ושד"ל 2011
רוזנברג-פרידמן, לילך שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב 2011
Galas, Michał Ozjasz (Jehoshua) Thon (1870-1936) : Prediger und Rabbiner in Krakau (eine Erinnerung anlässlich seines 75. Todestages) 2011