בערימטער ארטיסט אלעקסאנדער גראנאך אויך א 'גלעזל טהיי' אין יודישען ארטיסטען-פעראיין

כותרת הפרסום: 
בערימטער ארטיסט אלעקסאנדער גראנאך אויך א 'גלעזל טהיי' אין יודישען ארטיסטען-פעראיין
מקור פורסם ב: 
אונזער עקספרעס, 1.8.1930, 13
מקום פרסום: 
ורשה
שפה: 
הערות: 

במקביל, בתוך: גראדנער מאמענט עקספרעס (גרודנה), 1.8.30, 13