ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו

כותר: 
ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו
תת-כותר: 
דברי חכמה ודעת, שירים ומליצות, באורי כתבי קדש, וכל יקר בשפתנו הקדושה
עורך/עורכים: 
אברהם מנדל מור ויעקב בודק
מקום פרסום: 
ז'ולקייב, ברלין, פראג
הופיע משנת: 
1844
הופיע עד שנת: 
1845
שפה: 
תאור: 

כתב עת משכילי, בעריכת שני העורכים של כתב העת "הרואה", שכלל חיבורים ספרותיים ומחקריים, בהם מאמרים בהגות ופרשנות, וכן מאמרים על הקראים. הופיעו ממנו שלוש חוברות. הכותבים היו לרוב מתחומי האימפריה האוסטרית, ולרוב מגליציה. עם הכותבים נמנו, בסדר הופעתם לראשונה: נחמן יצחק פישמן, מרדכי שמואל גירונדי, גדליהו ברכר, יצחק מיכל מוניס, ישכר בר בריש בלומנפלד, נפתלי מנדל שור (ובשמות העט יל"ר ושמ"ן), אברהם מנדל מור, יעקב בודק, מרדכי סטרליסקר, נחמן קרוכמל, אברהם נטקס, אש"ל הורוויץ, שמשון בלוך, אלעזר הורוויץ, יצחק שמואל רג'יו, אברהם גולדברג, משה שמואל מאירהופר, יוסף צדרבוים, צבי מנחם פינלס (של"ש), אבר"ך, מאיר רנדגר, מאיר לטריס וצבי הירש בודק.

הערות: 

ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו [חוברות 2—3: ירושלים שחברה לה יחדו]: דברי חכמה ודעת, שירים ומליצות, באורי כתבי קדש, וכל יקר בשפתנו הקדושה, חוברות 1—3; 1, דפוס שאול מאירהוף, ז'ולקייב תר"ה 1844; 2, דפוס יוסף שניידר, למברג תר"ה 1845; 3, דפוס משה לנדא, פראג תר"ה 1845.  

תוכן:

חוברת ראשונה:

3—4 – הקדמה

4—5 – פישמן, נחמן יצחק – 'אל לשון עבר' – שיר

5—7 – גירונדי, מרדכי שמואל, פדובה – 'מכתב': לעורכי כה"ע

8 – ברכר, גדליהו, פרוסניץ – 'מציאות האל' – שיר

9—21 – מוניס, יצחק מיכל – 'שאלה [...] תשובה': על מנהגי ל"ג בעומר ומנהגי ישראל בכלל

21—38 – פישמן, נחמן יצחק – 'מכתב' 

39—40 – בלומנפלד, ישכר בריש – 'באור מלת חזון'

41—48 – יל"ר [נפתלי מנדל שור], 'מסכת נבוכדנצר' – שיר

48—60 – מוהר, אברהם מנדל – דברים אחדים בענים הפיוטים, מקורם ותעודתם, ובאורי מאמרים שונים'

61—62 – יל"ר – 'השושנים והאהלים' – שיר

62—69 – בודק, יעקב, מכתב לנחמן יצחק פישמן על פירושו לספר איוב

69—72 –סטרליסקר, מרדכי, ברודי – מכתב לשי"ר – ע"ד שורש ערם;

72—73 –קרוכמל, נחמן – 'משל מוסרי'

74—82 – גירונדי, מרדכי שמואל, פדובה – 'תולדות אברהם' – מכתב הספד ליצחק שמואל רג'יו על פטירת אביו (התחלה)

83 – 83 – ש – מ – ן  (נפתלי מנדל שור), 'אל כבוד רופאי' – שיר המוקדש לד"ר אברהם נטקס

84—86 –נטקס, אברהם – 'תשובה על זה' - שיר

86—87 – ברכר, גדליהו, פרוסניץ – 'השארת הנפש' (86); 'גמול ועונש' (87) – שירים

88—91 – פישמן, נחמן יצחק, 'שאלו שלום ירושלים' – שיר

חוברת שניה:

3—12 – הורוויץ, אש"ל, ברודי – מכתב ליעקב [בודק]

12—17 – בלוך, שמשון – מכתב

18—20 – סטרליסקר מרדכי – 'הגבהת התורה' – שיר

21—27 – גירונדי, מרדכי שמואל – 'תולדות אברהם' (המשך)

27—30 – איש הורוויץ, אלעזר, וינה – 'שום שכל והבין במקרא'

31—36 – רג'יו, יצחק שמואל – 'תשורה: לנער משכיל ויקיר ביום מלאת לו שלש עשרה שנה' [בנו] – באור זכריה ג' א'-י'

37—40 – יל"ר – 'יתרון ארץ בכל הוא' - שיר

40—50 – מוהר, אברהם מנדל, לבוב – 'דרישה וחקירה בדבר ספר איוב ובאור איזה מליצות סתומות'

50—51 – נטקש, אברהם – 'יללת קשה יום' – שיר מתורגם

51—83 – בודק, יעקב – מכתב לאברהם שלמה הלוי הורוויץ - כולל אגרת רב שרירא גאון לחכמי קירוואן עם באור 

84—89 – יל"ר – 'בלשאצר' – שיר

89—93 – בלומנפלד, ישכר בריש – 'הבדלות שמות נרדפים'

93 – גולדברג, אברהם, ראווה – המשענת – שיר

95 – 'יעלזו חסידים בכבוד'

96 – פלאי, 'פתוחי אבן' – כתובות מחורזות על מצבות

97—99 – מוהר, אברהם מנדל – 'יהודה קלאצקא'

99—101 – מאירהופר, משה שמואל, ז'ולקייב, מכתב

101 – בלומנפלד, בריש – 'תולעת שני'

103 – מוהר, אברהם מנדל – 'חדה'

חוברת שלישית:

5 –10 – הורוויץ, אלעזר אב"ד וינה – 'פתיחת הדרוש לשבת הגדול שנת תר"ה בב"הכנ פולין דע"מ וויען, לכבוד יום הולדת אדוננו מלכנו הקיסר האדיר פערדינאנד הראשון יר"ה'

11—17 – בודק, יעקב – מכתב לאברהם מנדל מוהר

18—21 – נטקש, אברהם – 'אל אוהבי ואהובי פ' עת מתה עליו אשתו אשת נעורים' – שיר 

22—25 – ברכר, גדליהו – 'באור מזמור קמ"א בתהלים'

26—27 – צדרבוים, יוסף, זמושץ' – 'הכהן והמסכן' - שיר

27—28 – גולדברג, אברהם – חלוקת הארץ (נאך שיללער)' - שיר

29—36 – של"ש [צבי מנחם פינלס], טיסמניץ – מכתב לחיים זליג סלונימסקי

37—38 – אבר"ך – 'באורי מקראי קדש'

38—39 – רנדגר, מאיר – 'נגעי בתים ונגעי בגדים'

39—40 – מוהר, אברהם מנדל – 'אשר חכמים יגידו' – בעניין הנ"ל

41—44 – לטריס, מאיר – 'משא יקוד אש, אשר חזיתי בבית החרף בחצי הלילה (Vision)'

45—54 – 'מכתבים אודות הקראים': חליפת מכתבים בין מרדכי שמואל גירונדי מפדובה לסבו יוסף דרפילס בגוריציאה

55—58 – סטרליסקר, מרדכי – 'רגל גאוה' – שיר

59 – רג'יו, יצחק שמואל – 'רחם רחמתים לראש גבר'

60—70 – מוהר, אברהם מנדל, לבוב – 'אלה הדברים, אשר כתבתי לאחד מרעי על אודות ענינים שונים'

71—93 – יל"ר – 'האביב' – שיר

94 – הורוויץ, אש"ל, ברודי – מכתב לעורכים

97 – בודק, צבי הירש – מכתב לרב משה קרויס מקהילת ראאב בהונגריה

101 – פלאי – 'על הריעות כי תבגוד' – שיר

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 316 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 84—85.   

סוג אוביקט: 
Publication