Tukhuv

שם באנגלית: 
Tukhuv
שם בפולנית: 
Tuchów
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia