Circular letter-Children's registration

Author: 
KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO LWOWSKIEGO
Date: 
June 10, 1926
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л.5
Original text: 

KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO LWOWSKIEGO 

Nr. ).-1602/23.                                       Lwów, dnia 10.czerwca 1926.

 Sprawa spisu dzieci

roczników szkolnych

i przedszkolnych

w czerwcu 1926 r. 

 Okólnik

Do wszystkich panów Inspektorów szkolnych w Okręgu Kuratorjum Szkolnego Lwowskiego.

----------------------------------------------------------------------------        

 Kilka Rad szkolnych powiatowych, odpowiadając na tutejszy okólnik z dnia 18. czerwca 1926, L.O.-1304/26, zwróciło się do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego z zapytaniem, w jaki sposób załatwioną zostanie sprawa pokrycia kosztów koniecznych  podwód dla instruktorów rejonowych i komisarzy spisowych ze względu na to , że Starostwa w tych powiatach oświadczyły, iż za dostarczone podwody będzie musiało być uiszczone wynagrodzenie, wobec tego, że nie istnieje obecnie przymus dostarczania bezpłatnych podwód.      Kuratorjum O.S.L. nie posiada na ten cel żadnych funduszów, wskutek tego nie będzie mogło pokryć chacby najmniejszych wydatków, powstałych z tytułu przeprowadzenia spisu dzieci roczników szkolnych i przedszkolnych. Ministerstwo W.R.i O.P.  kredytów na ten cel udzielić nie może.    

  W całem Państwie przeprowadzenie spisu dzieci nie pociąga żadnych wydatków ze Skarbu Państwa, a więc w tutejszym okręgu pociągnąć ich nie powinno i nie może.      Wzywam przeto Panów Inspektorów Szkolnych , aby postarali sie o przeprowadzenie spisu dzieci, nie narażając Skarbu Państwa na wydatki, także w tych miejscowościach, które są odległe od miejscowości, w których znajduja się szkoły i wymagałyby płatnych podwód dla komisarzy spisowych. Sadzę, że uda się Panom Inspektorom sprawą przeprowadzenia spisu, opierając sie na dobrych chęciach komisarzy spisowych tak pokierować, aby spis dzieci objał wszystkie miejscowości oraz wszystki domy mieszkalne i nie pociągnął za sobą żadnych kosztów. Wierzę, że w tym wypadku Okręg Szkolny Lwowski wykaże mimi nastręczającyhc cię tu i ówdzie trudności, sprawność powiatowej administracji szkolnej i nie pozostanie w tyle za innemi okręgami zwłaszcza, że według nadesłanych tu dotąd przez Rady szkolne powiatowe sprawozdań, Panowie Inspektorowie zorganizowali przeprowadzenie spisu dzieci bez zarzutu i bez żadnych kosztów.  

      Sprawa spisu dzieci ma tak doniosłe znaczenie ze względów ogólnopaństwowych, specjalnie zaś tak olbrzymią wagę dla szkolnictwa w Rzeczypospolitej dla dalszego jego rozwoju i utrwalenia podstaw jego bytu,  że nie wątpię ani na chwilę, iż gorący apel Panów Inspektorów do Nauczycielstwa, by okazało i w tej sprawie także zrozumienie interesu publicznego, wypróbowane poczucie obywatelskie i gotowość do czynu – nie zawiedzie i wyda skutek, jakiego władze państwowe i społeczeństwo ma prawo oczekiwać. Wszakżeż chodzi o to, co najdroższe jest Nauczeycielstwu: o rozwój umiłowanej przez nie szkoły przez zdobycie wiadomości pewnych i niezawodnych, jakie jest zapotrzebowanie szkół, etatów nauczycielskich, budynków szkolnych, jakie są postulaty problemu sieci szkolnej, oparte na rzeczywistym stanie rzeczy, wynikającym z liczby dziatwy. Bez zdobycia tych wiadomości niepodobna myśleć o planowej o konsekwentnej polityce szkolnej. Wyrażam niezłomne przekonanie, że okręg szkolny lwowski, posiadający liczne kadry nauczycielstwa i dawną już organizację szkolną, nie wyróżni się ujemnie wśród innych okręgów niedokładnem lub niedbałem przeprowadzeniem spisu , lecz przeciwnie: da dowód, że zrozumieniem wazności rzeczy i rzetelnem wykonaniem obowiązku włożonego na nas przez Ministerstwo, odpowie temu zadaniu w całej pełni.   

                                         Kurator Okręgu szkolnego

 O.Nr. 231  

English translation: 

Education Office of the Lvov School District 

No. ).-1602/23.                                       Lvov, June 10, 1926. 

Regarding pre-school and school

Children's Registrationin June 1926  

Circular letter All School Inspectors in the District of Lvov Education Office

 ----------------------------------------------------------------------------

Abstracts:

In their reply to the circular letter of June 18, 1926  L.O.-1304/26 some school councils asked the Education Office about covering the expenses related to the Children's Registration (some starosts demanded payments for transportation). The Education Office replied that it had no money and stated firmly that in the entire country there were no and shouldn't be any additional demands for funds from the State Treasury. The Educational Officer appealed to the registering staff to complete the important mission without expenses.