די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פ...

CAHJP Code: 
HM3/1324.02
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פון "יעאס" ("הייאס") מיט דער פארוואלטונג פון "יעאס" אין ווארשע און מיטן פאלעסטינע-אמט אין לעמבערג וועגן עמיגראציע-עניינים און מיט יידישע איינוואוינער אין גאליצישע שטעט וועגן פארשידענע באדינגונגען פון עמיגראציע קיין פאלעסטינע, קיין פראנקרייך און קיין אמעריקאנישע לענדער און וועגן דער באטייליגונג פון "יעאס" אין רייזע-הוצאות און אין הלוואות אויף שיפסקארטן פאר די יידישע עמיגראנטן. אין דעם ענין איז פאראן דער באריכט פון דער עמיגראציע-פארייניקונג "הייאס-ייקא-עמיגדירעקט".

Date of item:

from: 
1932
Size: 
105
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.334, оп.1, д.112