די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פ...

CAHJP Code: 
HM3/1324.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פון "יעאס" ("הייאס") מיט דער פארוואלטונג פון "יעאס" אין ווארשע און מיט "הועד הפועל להסתדרות הציונית" וועגן עמיגראציע-עניינים און מיט יידישע איינוואוינער אין גאליצישע שטעט וועגן פארשידענע באדינגונגען פון עמיגראציע קיין פאלעסטינע, קיין פראנקרייך און קיין אמעריקאנישע לענדער און וועגן דער באטייליגונג פון "יעאס" אין רייזע-הוצאות און אין הלואות אויף שיפסקארטן פאר די יידישע עמיגראנטן.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
152
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.334, оп.1, д.111