סטאטיסטישע אנגאבן פון הילפסקאמיטעט פאר יידישע...

CAHJP Code: 
HM3/1084.11
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

סטאטיסטישע אנגאבן פון הילפסקאמיטעט פאר יידישע עמיגראנטן אין פשעמישל וועגן די צאל און באוועגונג פון די היימלאזע פליטים און רעעמיגראטן, מיט די נעמען פון אוקראינישע שטעט פונוואנען זיינען זיי געקומען, און אין וועלכע לענדער זיי וועלן פארן. אין דעם עניין זיינען פאראן די אנגאבן וועגן פאך - באשטאנד פון היימסלאזע פליטים און די ליסטע פון עמיגראנטן וועלכע זיינען באקומען די שפייז-פראדוקטן.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
21
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.87