צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע...

CAHJP Code: 
HM3/1069.10
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן צו אלע אפטיילונגען וועגן: פאך-בילדונג און שפראך-קורסן פאר קינפטיקע עמיגראנטן, עמיגראציע קיין אורוגוויי, הלואות פאר עמיגראנטן, יונגעלייט וועלכע פארן קיין ארגענטינע, טראנספארט לויט "פרענטש-ליין" קיין קובע, מעקסיקע, קאלומביע און ווענעסועלע, און אנדערע.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
36
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.102