צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע...

CAHJP Code: 
HM3/1069.09
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

צירקולאר-בריוון פון יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן צו אלע אפטיילונגען וועגן: מיטארבעטן מיט שיף-געזעלשאפט "ראיאל מייל", וועלכע פירט עמיגראציע קיין דרום-אמעריקע; באקומען שיף-קארטעס; שפראך-קורסן פאר עמיגראטן; וועגן וויזעס קיין ענגלאנד, אויסטראליע און ניו זעלאנד, און אנדערע. איבערשרייבן פון משרד "הארץ-ישראלי המרכזי" מיט גאליציאנישע יידן וועגן צוגרייטונג צו עליה קיין ארץ-ישראל.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.101