Pshevorsk

שם באנגלית: 
Pshevorsk
שם בפולנית: 
Prszeworsk