א גוטע התחלה (צום ארויסגעבן די געשיכטע פון די לאדזשער יידן דורך דער לאדזשער אפט. פון דער לאנדקענטניש-געזעלשאפט)

Author: 
רינגלבלום, עמנואל
Publication title: 
א גוטע התחלה (צום ארויסגעבן די געשיכטע פון די לאדזשער יידן דורך דער לאדזשער אפט. פון דער לאנדקענטניש-געזעלשאפט)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 11, כרך 10, חוברת 25 (528), 22.6.1934, 399—400
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1934
Publication Language: 
Remarks: 

About Philip Friedman's book