א שרייבער מיט אייגענעם נוסח

Author: 
רויזן, ברל
Publication title: 
א שרייבער מיט אייגענעם נוסח
Source published in: 
פאלקס-שטימע, 4.4.1981, 6.
Publishing place: 
ווארשע
Publication Language: 
Remarks: 

[Writer with his own style]; About Josef Burg