Babad, David Menachem Munish באב"ד, דוד מנחם מוניש

Surname: 
Babad
Name: 
David Menachem Munish
Hebrew Surname: 
באב"ד
Hebrew Name: 
דוד מנחם מוניש
Full Name: 
Babad, David Menachem Munish