ש. י. אימבער און דער אויפקום פון דער מאדערנער יידישער פאעזיע אין גאליציע (צו דער געלעגנהייט פון 40 יאר יידישע מאדערנע פאעזיע אין ג

Author: 
נייגרשל, מנדל
Publication title: 
ש. י. אימבער און דער אויפקום פון דער מאדערנער יידישער פאעזיע אין גאליציע (צו דער געלעגנהייט פון 40 יאר יידישע מאדערנע פאעזיע אין גאליציע)
Source published in: 
די צוקונפט, 55 (1950), 2 (פברואר), 77—80.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[ש. י. אימבר ותחיית שירת יידיש המודרנית בגליציה (לרגל 40 שנות שירת יידיש מודרנית בגליציה)]