די יידישע קהילה אין מעליץ: איר געשיכטע, אירע יידן, זייער לעבן און אונטערגאנג

Author: 
קייטלמן, יחזקאל
Publication title: 
די יידישע קהילה אין מעליץ: איר געשיכטע, אירע יידן, זייער לעבן און אונטערגאנג
Source published in: 
בורביץ' מיכאל (ע'), פון נאענטן עבר (מאנאגראפיעס און מעמוארן), 1, 399—451.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור-קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish community in Mielec: Its history, its Jews, their lives and downfall]

Community: