וועגן 'דייטש אויף דער יידישער בינע' (א בריוו אין רעדאקציע)

Author: 
ברקוביץ', מיכאל
Publication title: 
וועגן 'דייטש אויף דער יידישער בינע' (א בריוו אין רעדאקציע)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 1 (452), 1.1.1933, 12
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

[Concerning German on the Yiddish stage (letter to the editor)]
On Yiddish theater in Lemberg (Lwów).

Community: