צוויי קהלות אין איין שטאט (א קאפיטל פון דער געשיכטע פון לעמבערג)

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
צוויי קהלות אין איין שטאט (א קאפיטל פון דער געשיכטע פון לעמבערג)
Source published in: 
הנ"ל, יידן אין פוילן: שטודיעס און שילדערוגען פון פארגאנגענע תקופות, 103—115.
Publisher: 
ב. קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

[Two communities in one city (a chapter in the history of Lemberg)]

Community: