אן אלט-נייער טעאטער-צענטער ('די 'ווילנער' און 'אזאזעל' אין לעמבערג)

Author: 
דרייקורס, לייבל
Publication title: 
אן אלט-נייער טעאטער-צענטער ('די 'ווילנער' און 'אזאזעל' אין לעמבערג)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 4, כרך 3, חוברת 41—42 (14.10.1927), 804.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1927
Publication Language: 
Remarks: 

[An old-new theater center (Vilna and Azazel troupes in Lemberg (Lwów))]

Community: