ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל

Author: 
בוכנר, מרדכי
Publication title: 
ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל
Publishing place: 
רגנסבורג - מינכן
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[The book of Chrzanów: The life and destruction of a Jewish town]
Translated publications also appeared in English (1989) and in Hebrew (in the 1990s).

Community: