חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען או

Author: 
גרסטל, מרדכי
Publication title: 
חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען און חורבן פון א אידיש שטעטיל אין פוילען, מיט די נעמען פון די קדושים. אלעס גענוי לויט אמת'ע פאקטען
Publisher: 
אברהם בוים
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[The destruction of Novy Yarychuv, next to Lemberg (Lwów): A memorial book dedicated to
the martyrs of Novy Yarychuv and the surrounding area: A short description from the second
world war and from the life and destruction of a Jewish town in Poland, with the names of
the martyrs. Everything is accurate according to facts]

Community: