התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם...

CAHJP Code: 
HM3/1069.08
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם סניף הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" בלבוב, הועדות הארץ-ישראליות בערי גליציה, הועד לעזרה לחלוצים בענייני הכנת מסמכים והכשרה המקצועית של מהגרים ועולים חדשים לארץ-ישראל. בתיק נמצאת רשימה של חברי הועדה המקצועית בבוריסלב.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.100