Yavorzhno

Name in English: 
Yavorzhno
Name in Polish: 
Jaworzno