Tombstone of Reizl Horenstein

Tombstone date: 
June 28, 1923
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
49
Longitude: 
25.4010736
Latitude: 
49.0630359
Sizes: 
Height:148;Width:63;Thickness:18
Epitaph text: 

פנ האשה יראת ד
הישרה והתמימה ריזל
בת הגאון ר יוסף זל
בעל מנחת חינוך
נפטרה יד תמוז תרפג
רבו צדקותיה
ישרו מעשיה
זכר יוכר טובה
לעד יושר לבבה
בשער בת רבים
תהלתה מרובים
רב דמע מעינים
יורידו החיים
ובניה יקוננו
סלה התאוננו
פארם נעדר תנצבה

:back
ריזל
הארנשטיין

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Sarah Daughter of Dov Berish

Tombstone date: 
1912
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
5
Longitude: 
25.4009755
Latitude: 
49.0628988
Sizes: 
Height:126;Width:54;Thickness:23
Epitaph text: 

... שבט
שנת תרעב
עדה המצבה
שפנ אשה צנוע
רכה בשנים ולא
זכתה לגדל בתה
היחידה מ שרה
בת מו דוב בעריש
... תנצבה
מכפר קידיניב

:back
שרה ראזמערין (?)

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Israel Stein

Tombstone date: 
March 27, 1929
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
51
Longitude: 
25.4010843
Latitude: 
49.0630499
Sizes: 
Height:169;Width:80;Thickness:24
Epitaph text: 

פנ גבר יקר מופלא באנשים
החסיד ר ישראל בהרב
מוה זכריה שטיין נע
כתר שט
נפטר טו אדר שני תרפט
יתלונן פה גו ישר באדם
שש ועושה צדק לשפל ורם
רד עם א ועם קדושים נאמן
אמונת חכמים ותורתם אצלו אמון
לשמם וזכרם נפשו המה
שם טוב ישרתו יאיר נתיבה
תהל נר צדקתו בגל המנוחה
תנצבה

:back
ישראל
שטיין

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yosef Hirschhorn

Tombstone date: 
December 24, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
53
Longitude: 
25.4011107
Latitude: 
49.0630707
Sizes: 
Height:170;Width:69;Thickness:21
Epitaph text: 

נפטר ז טבת תרעה
הרבני המפלג בתורה
ירא ד
זקן שקנה חכמה
מוה יוסף בר מנחם זל
ישיש חכם ורב תבונה
ועטרת למשפחתו ועדי
סגולה לעדתו היה ונזר
פה ינוח זה האיש
התורה המפלג בה הגה
נבון ובעל שכל בהיר
משכיל בכל ענין
(יקונן) בשיחנו (נרידה)
(השרת) דמע נורידה
מנו נפש יקרה אבדה

:back
יוסף
הירשהארן

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yaakov Son of Yosef

Tombstone date: 
November 14, 1912
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
54
Longitude: 
25.4011226
Latitude: 
49.0630829
Sizes: 
Height:194;Width:83;Thickness:27
Epitaph text: 

נפטר בשט ד כסליו תרעג
איש זקן ונשוא פנים
נכבד ...
בעיני צדיקים ורבנים
כל ימיו עמל בעמלה של תורה
והקדיש עתותיו
ליראה טהורה
הרב הגדול היחסן
מוה יעקב בן החסיד
מוה יוסף עה נכד הגאון
מוה אברהם ארי באבד זל
אב דק מיקילניץ
והגאון בעל המחבר
ספר יהושע זל
וחתנא דבי נשיאה
הגאון בעל המחבר
ספר מנחת חינוך זל
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yehiel Meir ha-Levi

Tombstone date: 
February 28, 1907
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
55
Longitude: 
25.4011356
Latitude: 
49.0630883
Sizes: 
Height:159;Width:72;Thickness:21
Epitaph text: 

נפטר יד אדר תרסז
פנ הרב הגאון המובהק
... ועני באר ישורון
כתר תורה
כהר יחיאל מאיר הלוי
הי אב בית דין בק מיליניצא לב שנים
וכד שנים בתור ראבד(פה)
בהרב הגאון המובהק סועה
כהר משה זצל האבדה
בודזאנאב
(יבעה) העדה בראשם עטרה
... אלופי דאון ומורה
יגע בתורה כארי יתגבר
אהבה ... בלבו בערה
... לפרק ולחבר
ממעמקי ... אורה
... התבונה ... לא דבר
ידיו אמונה ברוח גבורה
רצוף אהבה ליראים חבר
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Mordechai Son of Zeev

Tombstone date: 
November 24, 1911
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
56
Longitude: 
25.4011428
Latitude: 
49.0630948
Sizes: 
Height:187;Width:77;Thickness:29
Epitaph text: 

פנ תלמיד חכם זקן שקנה
חכמה הרבה שרוח המקום
ורוח הבריות נוחה הימנו
כתר תורה
הרב ר מרדכי בר זאב נע
נפטר ג כסלו תרעב לפק
מלא תורה זקן חכמים
... לילות שם כימים
דרש משפט שמר חקה
כפי המסרה העתיקה
יגע ומצא כפי מדתו
בקי מאד סדורה משנתו
ריב אנשים דן בתורתו
זה צוא מלא ספרא
אוי לשופרא דבלי בעפרא
בגן עדן תהא נשמתו

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Shlomo Son of Yosef

Tombstone date: 
March 11, 1913
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
57
Longitude: 
25.4011504
Latitude: 
49.0630991
Sizes: 
Height:159;Width:68;Thickness:22
Epitaph text: 

פנ איש נכבד זקן ונשוא פנים
הרבני מ שלום במו יוסף זל
נפ ב אדר שני תרעג לפק
בשנת שבעה ושמונים לימה
שלום עם ד חפץ קרבתו
תמים במעשיו שמר דתו
קדם פני אל שפוך שיחתו
נכבד בקהלו הכו לעצתו
עסקו אמונה אמת דברתו
רחק מעול משפט וחיבתו
חונן דל הושיעו מצרתו
ועם עניים חלק ארוחתו
שכרו אתו חלף פעולתו
והצל שדי תחסה נשמתו
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of David Leibush Fiehl

Tombstone date: 
March 15, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
59
Longitude: 
25.4011332
Latitude: 
49.0631041
Sizes: 
Height:90;Width:59;Thickness:19
Epitaph text: 

נפטר
כט לחודש אדר
שנת תרעה
פנ איש
זקן וישר ירא
ד מוהרר
דוד לייבוש
במוה מנחם
... תנצבה

:back
דוד לייבוש
פיאהל

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Rivka Silberschein

Tombstone date: 
September 15, 1912
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
6
Longitude: 
25.4009621
Latitude: 
49.0629076
Sizes: 
Height:82;Width:51;Thickness:19
Epitaph text: 

נפטרה ד תשרי
שנת תרעג
עד הגל הזה
ועדה המצבה
שפנ אשה צנוע
וזקנה מ רבקה
בת מוה אברהם
יהודה זל תנצבה

:back
רבקה
זילבערשיין

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Avraham Elimelech Warman

Tombstone date: 
February 07, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
60
Longitude: 
25.4011378
Latitude: 
49.0631095
Sizes: 
Height:129;Width:58;Thickness:19
Epitaph text: 

פנ אדם חשוב
בן טובים מוה
אברהם אלימלך
בר צבי יונה זל
כג שבט תרעה
... מלא שנותיו
ונאסף אל אבותיו
אדם ביקר כשר
איש תם וישר
נצר אנשי תשיה
מגזע בני עליה
נכד הצדיק הקדוש
הרב אברהם דוד זל
תנצבה

:back
אברהם מלך
ווארמאן

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Moshe Heger

Tombstone date: 
February 14, 1915
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
61
Longitude: 
25.4011398
Latitude: 
49.0631145
Sizes: 
Height:157;Width:59;Thickness:17
Epitaph text: 

פנ הרבני ירא ד
משה בר ניסן זל
נפטר ערח שבט תרעה
מאוד את ד ירא היה
שחר ונשף לבית תפלה
הלך ולכל נודע
בשם לתפארת ולתהלה
נוגים בניו ולבם נמוג
נשא ישאו כול יללה
יקוננו אוהב ...
סוהר תמים היה ונטלה
נאמן רוח וחוקי ד שמר
תנצבה

:back
משה
העגער

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Ziering Yosef

Tombstone date: 
February 05, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
64
Longitude: 
25.4011564
Latitude: 
49.0631063
Sizes: 
Height:185;Width:69;Thickness:21
Epitaph text: 

נפטר ו אדר תרפ
הרבני המפלג ירא ד
ונדבן גדול מוה יוסף
בר שמואל הלוי זל
ישר הלך כל הימים
וחסיד היה ותמים
סגלה ועדי לעדתו
פי כל יביע תהלתו
ביד מלאה ורחבה
נתן לעני נדבה
שנאנים ואופנים
מקום לו מפנים
ואראלם ושרפים
ארצה עפים
לעולתו לערבות
הרבה נדבות
לתלמוד תורה
ונהג כשורה
ינחל עדן שמים תנצבה

:back
ר יוסף
ציערינג

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Shalom Mordechai Czaczkes

Tombstone date: 
November 15, 1913
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
65
Longitude: 
25.4011633
Latitude: 
49.0631174
Sizes: 
Height:147;Width:66;Thickness:22
Epitaph text: 

פנ הרב ההחש ר שלום
מרדכי בן הרר צבי ארי הלוי
כתר תורה
זל בן נא בחייו
נפ בשק טו מרחשון תרעד
תרעד הדמעה בעין
תרעד באשר היא שם
כי מה דמעת אנוש
לנפש עמוקה מים
היספר בקבר חין נפשו
וארכה מארץ מדתו
על חכם שהלך לעולמו
ואין לנו תמורתו
יגל שיא צדקו בקדש
שם צדיקים יחסיון
יתענג על נעם העליון
ומלאכים עלינו יבכיון
תנצבה

:back
שלום מרדכי
טשאטשקיס

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Haim Yaakov Son of Mordechai

Tombstone date: 
November 13, 1910
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
66
Longitude: 
25.4011626
Latitude: 
49.0631235
Sizes: 
Height:177;Width:68;Thickness:22
Epitaph text: 

פנ איש תם וישר חסיד
והגאון הרב ר חיים יעקב
בר מרדכי זל נפטר
כתר תורה
יא מרחשון תרעא
איש שפל רוח מנעוריו
הקדיש כל ימיו לתורה
הורה הוראות בישראל
אך מרום ענותנותו
לא ביקש גדולה לעצמו
ולא רצה לעשות התורה
קרדום לחפור בה בניו
הדורך בירא ד' היה
נדיב לב וביתו היה
פתוחה לרוחב נשמתו
עלתה השמימה בקדושה
ובטהרה (מוצשק) תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yosef Moshe Son of Mordechai

Tombstone date: 
June 09, 1910
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
67
Longitude: 
25.401168
Latitude: 
49.0631288
Sizes: 
Height:127;Width:57;Thickness:21
Epitaph text: 

פנ אדם חשוב ישר
ותמים מ יוסף משה
בר מרדכי ב סיון עתר
יללה נהי וצוחה
וזעקה שבר משפחה
סר דלה וכבודה
פנה הדרה והודה
מישרים אהבוהו
הללו כבדהו
בר נג אפס הלדו
מרגש האב ליחידו
דאבון בניה ואשתו
כלו בדמע העינים
יבכו ארץ ושמים

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Avraham David Son of Shlomo ha-Levi

Tombstone date: 
March 06, 1910
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
68
Longitude: 
25.4011656
Latitude: 
49.063106
Sizes: 
Height:159;Width:75;Thickness:22
Epitaph text: 

פנ התורני המופלג
מוהרר אברהם דוד
בר שלמה הלוי זל
כה אדר ראשון תרע
אהב תורת וחבב לומדיה
שמר חוק ומצוה בכל פרטיה
ללימוד קבע עתים לתורה
ובנעוריו גם לתלמידים
חנם הורה
חלי ומכאוב מררו
אחרית שנותיו
הכל קבל באהבה
ולא חטא בשפתיו
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Dov Berl Chalfan

Tombstone date: 
May 25, 1911
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
69
Longitude: 
25.4011709
Latitude: 
49.0631116
Sizes: 
Height:164;Width:66;Thickness:21
Epitaph text: 

פנ הישיש ר דוב בערל
בר אברהם יצחק חלפן
הלוי זל
נפ זך אייר תרעא לפ
דובבו שפתיו בתורה
ונוהר שחר להעירה
בשיבה מהר רץ שתוה
בן תשעים בחוק לשיח
אף מחומר קל לא סר
כדת וכדין לאסר אסר
רב משכרתו שמורה
הדריך בניו לתורה
מכל אורה נפתל ישרה
(יצא) מצא נפשו נחת
חק עולם לא ירד שחת
הללו נפשו על עלתה
ויחידתו מרום ראתה
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yaakov Chalfan

Tombstone date: 
January 30, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
70
Longitude: 
25.4011808
Latitude: 
49.0631152
Sizes: 
Height:136;Width:54;Thickness:18
Epitaph text: 

פנ יעקב במוה דוב
הלוי נפטר כה
שבט תרעו לפק
יחד תורה ומדע
עקב ענוה וישר מדה
בן בינה לשחת נודע
דלפו חיגה שארו
ובן ובת יחידתו
ולא העלה נשמתו
ויעמוד לקץ בעתו
תנצבה

:back
יעקב חלפן
52/23

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Uri

Tombstone date: 
March 09, 1909
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
71
Longitude: 
25.4011743
Latitude: 
49.0631373
Sizes: 
Height:137;Width:54;Thickness:15
Epitaph text: 

פנ אדם חשוב בר
(אורי... מו) נחמיה בהר
...
טז אדר תרסט
נהי בכי ויללה
חבל אבד חסיד נעלה
מצוה ומוסר מדברו
יראת שדי אוצרו
העמיד רוב תלמידים
בכשרון נפלא בלמודים
מאס עולם שפל
נענה לשכון בערפל
חמד אור החיים
מנוחה בעדן השמים

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Ester Toybe Rosenberg

Tombstone date: 
December 17, 1920
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
72
Longitude: 
25.4011976
Latitude: 
49.0631377
Sizes: 
Height:113;Width:64;Thickness:19
Epitaph text: 

ו טבת
תרפא
נפטרת
אשה צנוע
זקנה מר
אסתר
טויבי במ
משולם
זל תנצבה

ה ניסן
תרעו
נפט איש
זקן הלך
בדרך
הישר מו
משה דוד
במ אליעזר
זל תנצבה

:back
משה ראזענבערי
וזוגתו

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Moshe David Rosenberg

Tombstone date: 
April 08, 1916
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
72
Longitude: 
25.4011976
Latitude: 
49.0631377
Sizes: 
Height:113;Width:64;Thickness:19
Epitaph text: 

ו טבת
תרפא
נפטרת
אשה צנוע
זקנה מר
אסתר
טויבי במ
משולם
זל תנצבה

ה ניסן
תרעו
נפט איש
זקן הלך
בדרך
הישר מו
משה דוד
במ אליעזר
זל תנצבה

:back
משה ראזענבערי
וזוגתו

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Israel Son of Simcha

Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
73
Longitude: 
25.4011797
Latitude: 
49.0631421
Sizes: 
Height:96;Width:49;Thickness:19
Epitaph text: 

נפטר ה סיון תר...
פנ התורני מוה
ישראל בה רהג
ר שמחה זל
ממאניסטרישטץ
המלמד באמונה
נפטר בשט
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Yehezkel Eliezer Rosenberg

Tombstone date: 
November 20, 1913
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
74
Longitude: 
25.4012037
Latitude: 
49.0631419
Sizes: 
Height:102;Width:76;Thickness:20
Epitaph text: 

נפ כ מרחשון
שנת תרעד
פנ הבחור
החשוב בן
יז שנה לחייו
כ יחזקאל
אליעזר בן
מו משולם
נרי תנצבה

:back
חזקיל
ראזינבערג

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind

Tombstone of Eliezer Son of Hane Moshe

Tombstone date: 
October 06, 1911
Cemetery: 
Community: 
Section: 
BH
Tombstone Number: 
75
Longitude: 
25.401194
Latitude: 
49.0631433
Sizes: 
Height:116;Width:59;Thickness:20
Epitaph text: 

נפטר א דחג הסכות
שנת תרעב לפק
עד הגל הזה
ועדה המצבה
הזאת שפה נטמן
איש תם וישר הרבני
הישיש המופלג
החסיד המפורסים
מוהרר אליעזר
בר חנה משה
תנצבה

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Documentation date: 
August 2018
Documented by: 
Asaf Kind