הצפירה

כותר: 
הצפירה
תת-כותר: 
הצפירה: הוא המאסף החדש לבני ישראל היושבים בארצות גאליציען, פולין ורוסיא
עורך/עורכים: 
מאיר לטריס
מקום פרסום: 
ז'ולקייב
דפוס: 
דפוס גרשון לטריס
הופיע משנת: 
1824
הופיע עד שנת: 
1824
שפה: 
תאור: 

כתב עת חלוציחד-פעמי של משכילי גליציה, מבשר של ההשכלה הרדיקלית. דומה בצורתו ל'המאסף', ואכן ב'דבר אל הקורא' הצהיר לטריס שהולך בעקבות כתב עת זה, וכן התייחס לקשר זה ב'מבוא'; נדפס בשמונים עותקים בלבד.

הערות: 

התוכן:

א-ד – 'שירים': לטריס, מאיר, 'יונה הומיה'

ה-ח – 'באור כתבי קודש: תהלים ב' למה רגשו גוים וכו''

ח-ט – 'מכתבים': מכתב מאבלי הורוויץ מברודי ללטריס.

י-יב – אבלי הורוויץ, 'תנחומות אדם'

יב-יג – 'משלי מוסר: הזאב לפני מותו'

יג-מב – מ – ל – ס. [מאיר לטריס], 'תולדות אלכסדר מאבאנטייכס, נביא השקר' – תרגום מכתב מהמלומד היווני לוציאן.

מג – הכהן, שלום, 'חלי אהבה' – שיר

מד-נ – [נחמן קרוכמל] 'אגרת התנצלות לחכם נכבד', תקע"ו (לראשונה נדפס ב'השולמית'].

נא-נד – גולדברג, אברהם, 'רעיון בהיות הבוקר' – בעקבות גסנר

נד-סט – מיזס, יהודה לייב, 'על דבר העדר החכמות האנושיות בבני עמינו'

סט-ע – גינצבורג, חיים, 'אל הדבורה' – שיר

עא-עז – ביק, יעקב שמואל, 'אל משכילי בני עמי!'

עח-עט – לטריס, מאיר, 'יראת שדי: Ode' – שיר

פא-פב – גולדברג, אברהם, 'תוכחת מוסר לריע משכיל, בשמעי אותו מתאונן על רוע מצבו'

פב-פג – 'משלי מוסר: השה': ממשלי לסינג

פג-פה: 'בשורת ספרים חדשים': 'ספר מגלה טמירין' (פג); 'תכונת הרבנים' (פד); 'דברי שיר' (פד-פה).

פה-פח – ג – ל – ס. [גרשון לטריס], 'למנצח לבני לוי מזמור שיר'

פח-צ – 'תולדות גדולי ישראל: תולדות המשורר הנעים מוה' ליפמאן בישענטאהל ז"ל'

צ-צב – לטריס, מאיר, 'למנצח משכיל'

צב-קי – פרידלנדר, דוד, 'דברי מוסר על יקרת העת: נאמרים בראשית השנה'

ספרות: אברהם מאיר הברמן, 'עיתוניו של מאיר הלוי לעטעריס', מחקרים במדעי היהדות ספר יובל לכבוד יצחק קיוב, ניו יורק תשל"ב, קט-קי; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 379; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 66—68; גלבוע, מנוחה, ''הצפירה' של מאיר הלוי לטריס כקובץ לוחם', ‏סדן, 1 (תשנ"ד), 77—87; פלאי, משה, 'הצפירה: "הוא המאסף החדש לבני ישראל"', הנ"ל, מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845 – מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו), ירושלים: מאגנס, 2013, 49—73; ובגרסה נוספת: "'הצפירה' (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, 'הוא המאסף החדש לבני ישראל'", קשר 44 (2013), עמ' 29—38; שמואל פיינר, 'כתב העת 'הצפירה' (1824) וראשית כינונה של קהיליית ההשכלה בגליציה', נתן שיפריס, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, ירושלים 2022, 246—258. 

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

סוג אוביקט: 
Publication