Mshana Dolna

שם באנגלית: 
Mshana Dolna
שם בפולנית: 
Mszana Dolna