הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו

Title: 
הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו
Editor/Editors: 
יעקב בודק, אברהם מנדל מוהר
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
דפוס חוה גרוסמן
Published from: 
1837
Published until: 
1839
Language: 
Description: 

A Hebrew maskilic anthology with a critical-research orientation, of which only two issues appeared. Included critiques both of the scholars Isaac Samuel Reggio, Solomon Judah Rappport and Samuel David Luzzato, and against all the contributors to Kerem Hemed. Includes critical reviews by a group of four Galician authors who called themselves “Haro’im” (the Seers), the two editors, as well as Nahman Isaac Fischman and Jacob Mentsch.

Remarks: 

תוכן:

חוברת 1: נוסדה על ספרי יש"ר מגערץ ואגרותיו

3 – הקדמה

4—16 – פישמן, נחמן יצחק, 'אגרת ראשונה'

17—29 – מוהר, אברהם מנדל, 'אגרת שנית'

30—51 – [בודק, יעקב], 'אגרת שלישית'

51—64 – מנטש, יעקב, 'אגרת רביעית'

 

חוברת 2: נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי המשכיל שד"ל מפאדובה.

 

5—6 – 'ראש דבר אל בני עמי!'

7—56 – פישמן, נחמן יצחק, 'אגרת ראשונה'

56—98 – מוהר, אברהם מנדל, 'אגרת שניה'

99—161 – בודק, יעקב, 'אגרת שלישית'

161—167 – מנטש, יעקב, 'קונטרס עין רואה, והוא אגרת רביעית הנספח אל ספר הרואה'

ספרות: לין, 706; גלבוע, 74—76.

Credit: 

Jewish Galicia and Bukovina Organization

Object type: 
Periodical